Oceňování lékařských praxí

OCENĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRAXÍ VŠECH ODBORNOSTÍ

Zájemcům o prodej či koupi ordinace doporučujeme lékařskou praxi odborně ocenit. Prodávající lékař často zjistí, že hodnota ordinace je dokonce vyšší, než očekával; kupující se na druhé straně dozvídá o skutečném ekonomickém stavu ordinace a výrazně tak snižuje své riziko nevýhodné investice. Ocenění od našeho zkušeného odhadce doporučeného ČLK Vám dodáme do 14ti dnů od předání podkladů a to ve dvou vyhotoveních / knihách opatřených razítkem a svázaných trikolorou. Podklady, kterých není mnoho, je možné zaslat elektronicky nebo nás propojit s Vaším účetním poradcem.

V rámci ocenění je poskytnuta konzultace zahrnující analýzu připravenosti ordinace na prodej a navržení metodiky - strategie prodeje / formy prodeje z hlediska právně-administrativního postupu a správné formy komunikace s potenciálním zájemcem o koupi. Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@medstar.cz nebo telefonicky na +420 775 679 009.

PRINCIP OCENĚNÍ SOUKROMÉ LÉKAŘSKÉ PRAXE:

při ocenění praxe používáme metody dle mezinárodních oceňovacích standardů s důrazem na specifika místního trhu, abychom zjistili tržní hodnotu praxe; tedy částku, za jakou by ji mezi sebou v danou chvíli převedly dvě nezávislé a důkladně informované osoby jednající svobodně, rozvážně a ve vlastním zájmu. Samotná transakce potom samozřejmě může proběhnout i za odlišnou cenu, která například zohlední osobní situaci a finanční možnosti obou stran či vícero nabídek a poptávek. Skutečnou cenu mohou také ovlivnit zvláštní ujednání, jako dohoda o zaměstnání prodávajícího lékaře po převodu praxe, dlouhodobější financování transakce nebo dělení nákladů na založení a převod s.r.o. Ocenění stanoví jasnou optimální hodnotu, od které strany mohou začít vyjednávat. Všechny tyto otázky pomáháme oběma stranám vyjasnit a smluvně zajistit tak, aby prodej praxe proběhl k oboustranné spokojenosti.

NA ČEM TEDY ZÁVISÍ HODNOTA LÉKAŘSKÉ PRAXE?

Zdaleka se nejedná jen o výši záloh od pojišťoven nebo počet karet v kartotéce. V první řadě ovlivňuje hodnotu zvolená metoda ocenění. Je důležité rozlišit, zda se ocenění opírá o očekávané budoucí výsledky (metoda diskontovaného cash flow) nebo o výsledky minulých období (metoda kapitalizovaných čistých výnosů). Vzhledem k tomu, že české privátní zdravotnictví je značně závislé na častých změnách zákonů, budoucích vztazích s pojišťovnami, hodnotě bodu a jiných těžko předvídatelných veličinách, oceňujeme lékařské praxe obvykle metodou kapitalizovaných čistých výnosů.

Dále se jedná o takové vlivy, které byste uvedli v inzerátu, abyste získali zájem mladého lékaře, a také otázky, na které se každý rozumný kupující bude ptát. Může jít o majetek a vybavení ordinace; obor a lokalitu; plat lékařů a sester; charakter smluv se všemi zaměstnanci a také podrobnosti smluv s pojišťovnami; nájemní a leasingové smlouvy; krátkodobé a dlouhodobé závazky; poměr přímých plateb od pacientů, který například ve stomatologii může být i 80%. To vše má vliv na výši příjmů, které by praxe mohla přinést novému vlastníkovi, a ovlivňuje proto i prodejní hodnotu. I proto, že se při ocenění praxe přihlíží k mnoha otázkám mezi prodávajícím a kupujícím, na které při pozdějším prodeji praxe nutně dojde, doporučujeme odborné ocenění provést jako přípravný krok před každou transakcí.

JAK PROBÍHÁ OCENĚNÍ PRAXE?

Nejprve provádíme objektivizaci hospodářských výsledků minulých let. V dalším kroku pak stanovujeme hodnotu čistých výnosů za minulá období, abychom zjistili očištěný disponibilní výnos. Ten je základem pro výpočet hodnoty podniku, kterou ovšem upravujeme o výše uvedené vlivy (obor, oblast, smlouvy, majetek, závazky, poměr přímých plateb aj).

JE OCENĚNÍ PRAXE V ZÁJMU PRODÁVAJÍCÍHO NEBO KUPUJÍCÍHO?

Tato otázka se často objevuje na počátku jednání mezi kupujícím a prodávajícím. Pro úspěšný prodej praxe je zásadní, aby obě strany uzavíraly transakci s vědomím, že dělají dobrý obchod. Medstar v každém prodeji zastupuje jak prodávající, tak kupující stranu. Proto se snažíme počátečním oceněním praxe co nejvíce přiblížit prodejní cenu ordinace její reálné hodnotě.

STAČÍ VYHOTOVIT JEDNO OCENĚNÍ PRO PRODÁVAJÍCÍHO I KUPUJÍCÍHO?

Odborní odhadci i naše zkušenosti potvrzují, že je-li ocenění zpracováno podle mezinárodních oceňovacích standardů, prodávající strana poskytuje přesné a pravdivé podklady a odhad je vypracován metodicky správně a transparentně, pak není za běžných okolností nutné zpracovávat více než jeden odhad; následné opakované ocenění na základě shodných podkladů vychází obvykle ve velmi podobné výši.

CENA OCENĚNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE JE STANDARDNÍ, TABULKOVÁ, JE URČENA PODLE VELIKOSTI LÉKAŘSKÉ PRAXE A POČTU ÚVAZKŮ. KONTAKTUJTE NÁS PRO NEZÁVAZNOU NABÍDKU OCENĚNÍ ORDINACE NA TEL: 775 679 009.

Více na Prodej / koupě ordinace

Oslovila vás naše nabídka a rádi by jste využili našich služeb, potřebujete více informací?
Neváhejte nás prosím kontaktovat »