Převod ordinace na s.r.o.

Převedeme Vaši ordinaci na s.r.o. na klíč včetně smluv s pojišťovnami bez výběrového řízení a administrativní zátěže na lékaře. Pomůžeme Vám založit společnost s naším notářem, poradíme jak ji namodelovat, vybrat název, registrovat obchodní jméno, a zakoupit doménu. Vyřídíme všechny náležitosti s úřady a smluvními partnery - krajská hygienická stanice, krajský úřad / Magistrát, zdravotní pojišťovny, nájemní smlouvy, kolaudace, stavební úřad, zaměstnanci, dodavatele služeb... Abychom Vám vyšli maximálně vstříc, cestujeme až k Vám do ordinace neomezeně dle potřeby, tiskneme připravujeme a vyplňujeme veškeré podklady, žádosti a smlouvy. Náš balíček je skutečně komplexní a obsahuje i poradenství ohledně nastartování této změny a plánování budoucího prodeje. Na závěr spolupráce od nás obdržíte kompletní složku s novou dokumentací Vašeho s.r.o. Naše letité zkušenosti a know-how zrychlilo celou operaci na 2-3 měsíce. Jsme osvědčenou společností s již více než 20ti letou úspěšnou historií, převedli jsme stovky ordinací v České republice na s.r.o. a další se nám podařilo úspěšně prodat / najít kupujícího. Takto již více než 600 firem nalezlo prostřednictvím našeho poradenství řešení. 


Uvažujete, zda transformovat ordinaci na s.r.o. a potřebujete se rozhodnout, dozvědět se všechny potřebné informace proč ano, proč ne? Specializujeme se již mnoho let na odbornou pomoc lékařům při převodu jejich lékařské praxe na společnost s ručením omezeným. U nás se dozvíte výhody provozování ordinace jako s.r.o. podle aktuálního stavu zákonů i plánovaných novelizací v nejbližších letech.

CENÍK 

Naše ceny jsou standardní / střední a v rámci odbornosti a dosažených dlouholetých zkušeností se specializací výhradně na zdravotnické právo a právo obchodních korporací dokonce mírné. Vždy záleží na velikosti Vaší praxe a situaci, ve které se nacházíte - tedy návrhu řešení a výběru balíčku služeb. Kontaktujte nás pro první konzultaci zdarma, kde Vám naše služby osobně představíme na nezávazné schůzce nebo on-line, prostřednictvím WhatsApp / Zoom konferenčního hovoru. Na preciznosti a profesionalitě si zakládáme. 

Chcete svoji ordinaci transformovat na s.r.o. z důvodu plánovaného prodeje praxe?

Více na Prodej / koupě ordinace

Proč vést ordinaci jako s.r.o.? Náš článek v Tempus Medicorum

Výhody a nevýhody provozování ordinace formou s.r.o. oproti podnikání fyzické osoby

Stále více lékařů zvažuje, zda pro provozování lékařské praxe zvolit právní formu fyzické či právnické osoby. Může za to i stávající legislativa jejíž nová úprava sice hovoří o dědění praxí fyzických osob, ovšem z výkladu zákona je zřejmé, že zemře-li poskytovatel zdravotních služeb, může na jeho oprávnění (dříve "registraci") poskytovat zdravotní služby ten, kdo je oprávněn užívat zdravotnické zařízení zemřelého poskytovatele v případě, že splňuje podmínky pro poskytování služeb a užívání prostor a do 15ti dnů toto oznámí krajskému úřadu a zdravotním pojišťovnám. V poskytování však musí být pokračováno do 60ti dnů od úmrtí poskytovatele a v případě, že pokračovatel všechny tyto podmínky splní, vydá krajský úřad osvědčení, které umožní poskytovateli poskytovat služby pouze po dobu na 3 měsíců, uplynutím těchto lhůt toto oprávnění zaniká. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) dědění lékařských praxí fyzických osob značně limituje a řešením tedy zůstává stále převod na s.r.o. Trendem současnosti v daném směru je tedy velmi častý přechod soukromých lékařů na novou právní formu podnikání - s.r.o., jelikož s sebou forma právnické osoby nese mnoho výhod, které se mohou projevit nejen v problémových situacích.

Jednou ze zásadních výhod s.r.o. je kromě jistoty v pokračování zavedené firmy dědictvím, možnost samostatného a volného nakládání lékaře (poskytovatele zdravotních služeb) s vlastní praxí a rozhodování o její budoucnosti. Lékař může svou praxi dále zhodnocovat, zaměstnávat další lékaře, případně praxi prodat osobě, kterou si on sám vybere jako svého pokračovatele, bez zásahu jiných institucí. Společnost s ručením omezeným - obchodní podíl - lze prodat. Pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let, je příjem z prodeje dokonce osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Při prodeji s.r.o. se lékař soustředí pouze na uzavíraný obchod a není nucen se zabývat složitými administrativními úkony s nejistým výsledkem, tak jak je tomu u prodeje praxe vedené na fyzickou osobu. V případě prodeje obchodního podílu s.r.o. jsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami i všemi ostatními smluvními partnery, registrace a další oprávnění již ve vlastnictví právnické osoby (tedy ne lékaře, ale "firmy" jejímž vlastníkem tzv. "společníkem" je lékař) - v případě prodeje se tedy jediná zásadní změna provede u notáře a na obchodním rejstříku, poté už zbývá pouze nutná ohlašovací povinnost, kterou má povinnost společnost dokončit, aby převod proběhl v pořádku, ovšem obsahuje podobné kroky (stejný počet u shodných institucí), jako při samotném převodu ordinace na s.r.o. Není pravdou, že prodej ordinace jako s.r.o. je snadný, je stejně administrativně i právně náročný jako prodej OSVČ, je však zcela jistě bezpečnější formou prodeje lékařské praxe.

Jinak je tomu při prodeji praxe vedené na fyzickou osobu: získaný příjem z prodeje podléhá vždy dani z příjmů fyzických osob. Fyzická osoba už může prodat lékařskou praxi bez výběrového řízení Smlouvou o převodu závodu, avšak příjem z prodeje (kupní cenu) zdaní vždy a k tomu odvede zdravotní a sociální poplatky státu, a to i po 5ti letech na rozdíl od S.R.O., proto doporučujeme plánovat transformaci na s.r.o. s dostatečným předstihem. 

A jaká jsou další rizika resp. nevýhody podnikání jako OSVČ? Fyzická osoba ručí za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem. V případě zištné žaloby tento majetek lékaře může být vydán všanc žalující straně.

Oproti tomu právnická osoba ručí za své podnikání pouze do výše svého základního jmění společnosti a aktiv společnosti. Společník v případě plného splacení vkladu na základní kapitál společnosti neručí celým svým majetkem. Další výhodou je tedy striktní oddělení majetku osobního a firemního při volbě formy podnikání právnické osoby. Registrace příslušného poskytovatele zdravotních služeb je v případě s.r.o. vedena na právnickou osobu a nikoli na jméno lékaře, lékař tedy může celou svou praxi prodat, přenechat, darovat svému nástupci, aniž by to mělo vliv na uzavřené smlouvy a "registraci" privátní praxe, a aniž by bylo nutno vypisovat nové výběrové řízení.

Právní forma s.r.o. (obchodní podíl) je předmětem dědického řízení, registrace nezaniká a dědic s ní může následně obdobným způsobem nakládat, provozovat ordinaci prostřednictvím odborného zástupce - lékaře jako zaměstnance, nebo ji prodat. Aby během procesu dědického řízení nedošlo k odlivu pacientů zastavením ordinace a tím pádem znehodnocení nominální tržní ceny, je možné zapsat do s.r.o. dědice rovnou, tedy jako druhého jednatele, doporučujeme však, aby 100% společníkem a jednatelem byl v případě malých praxí sám lékař.

Pokud bychom se měli zamyslet nad nevýhodou provozování ordinace jako s.r.o., pak je zlepšená ochrana a možnost jednodušších a bezpečnějších převodů vykoupena nutností vedení účetnictví (dříve používán termín tzv. podvojné účetnictví). Fyzická osoba - lékař -vede daňovou evidenci, většina lékařů nicméně využívá služeb externích účetních a přes zvýšené požadavky na odměnu nebude tato forma představovat pro lékaře tak závažnou/citelnou změnu. Z hlediska celkových nákladů vychází provozování ordinace jako s.r.o. ve srovnání s OSVČ přibližně nastejno, nedá se říci, že by se na jednom nebo na druhém dalo nějak výrazně ušetřit.

Neposlední výhodou, proč přejít na s.r.o., jsou neustálé "hrozby" ze stran zdravotních pojišťoven a jejich smluv na úhradu zdravotní péče. Již od roku 2015 probíhají plošné avšak namátkové kontroly zdravotnických zařízení. Bylo oznámeno, že krajské úřady a hygienické stanice budou bez předchozího napomenutí pokutovat lékaře, kteří nebudou mít na pracovišti dokumentaci v pořádku podle veškerých zákonných novelizací posledních let. Objevily se také zvěsti o možné eliminaci části privátních lékařů a malých úvazků, včetně odejmutí oprávnění těm, kteří nesplňují zákonné požadavky a jejichž místo by bezplatně mohly zaplnit zdravotnické řetězce. Je zcela zřejmé, že tendencí zdravotních pojišťoven je omezit síť smluvních lékařů a postupná změna zdravotního systému -  snad nebo doufejme proto, aby byla zdravotní péče v ČR zajištěna lépe, dostupněji a rovnoměrně všem obyvatelům. Nezbývá než se podřídit legislativním změnám tak, abychom vyhověli a zároveň zabezpečili chod svých ordinací i do budoucnosti. Lékaři, kteří převedou své podnikání z OSVČ na s.r.o. tak budou mít výhodu, jelikož se transformací změní veškerá oprávnění podle platné legislativy, zařízení získá nový provozní řád včetně rozhodnutí hygienické stanice a veškerá dokumentace bude aktuální podle aktuálních zákonných požadavků. Převodem na s.r.o. bude poskytovatel splňovat všechny podmínky pro další pokračování.

Z výše zmíněného vyplývá, že ordinace vedená jako právnická osoba poskytuje větší prostor pro snazší provozování, prodej a převod ordinace, jistoty zisku, pokračování v provozování, dědění a ochranu majetku lékaře. Tuto formu vedení ordinace doporučujeme.


Ing. Ester Dubayová,
Jednatelka společnosti MEDSTAR

Oslovila vás naše nabídka a rádi by jste využili našich služeb, potřebujete více informací? Neváhejte nás prosím kontaktovat »

Stručný výčet výhod
podnikání formou s.r.o.

ico_house Ručení

Striktní oddělení osobního majetku od majetku obchodního. Společník s.r.o. ručí pouze do výše základního kapitálu společnosti.

ico_man Dědictví

S.r.o. je předmětem dědického řízení, vhodný je i zápis dalšího jednatele, který vede firmu v případě indispozice lékaře.

ico_graph Zisk

Společnost s ručením omezeným, resp. její obchodní podíl lze prodat - snadný a výhodný budoucí prodej - po 5ti letech osvobozený od daně. To vše při zachování oprávnění k poskytování zdravotních služeb i smluv se zdravotními pojišťovnami.

ico_factory Majetek

Firma je majetek, jedná se tedy také o investici. Možnost samostatného a volného nakládání lékaře s vlastní praxí a rozhodování o její budoucnosti.

ico_stamp Právní ochrana

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami i všemi ostatními smluvními partnery včetně oprávnění poskytovatele jsou vedeny již na právnickou osobou, odpadá nutnost výběrového řízení.

ico_lock Jistota

Celkově bezpečnější podnikání, zejména v současné době rychlých legislativních změn, zachování klientely a pokračování praxe.

U Nemocenské pojišťovny 2
110 00 Praha 1
Tel: (+420) 775 679 009
E-mail: info@medstar.cz
IČ: 242 48 461