Oceňování lékařských praxí

Specializujeme se na prodej ordinací a oceňování zdravotnických praxí všech odborností.

Zájemcům o prodej či koupi ordinace vždy doporučujeme příslušnou praxi odborně ocenit. Prodávájící lékař často zjistí, že hodnota ordinace je dokonce vyšší, než očekával; kupující se na druhé straně dozvídá o skutečném ekonomickém stavu ordinace a výrazně tak snižuje své riziko nevýhodné investice.


PRINCIP OCEŇĚNÍ SOUKROMÉ LÉKAŘSKÉ PRAXE

Při ocenění praxe používáme metody dle mezinárodních oceňovacích standardů s důrazem na specifika místního trhu, abychom zjistili tržní hodnotu praxe; tedy částku, za jakou by ji mezi sebou v danou chvíli převedly dvě nezávislé a důkladně informované osoby jednající svobodně, rozvážně a ve vlastním zájmu. Samotná transakce potom samozřejmě může proběhnout i za odlišnou cenu, která například zohlední osobní situaci a finanční možnosti obou stran či vícero nabídek a poptávek. Skutečnou cenu mohou také ovlivnit zvláštní ujednání, jako dohoda o zaměstnání prodávajícího lékaře po převodu praxe, dlouhodobější financování transakce nebo dělení nákladů na založení a převod s.r.o. Ocenění stanoví jasnou optimální hodnotu, od které strany mohou začít vyjednávat. Všechny tyto otázky pomáháme oběma stranám vyjasnit a smluvně zajistit tak, aby prodej praxe proběhl k oboustranné spokojenosti.


Na čem tedy závisí hodnota lékařské praxe?


Zdaleka se nejedná jen o výši záloh od pojišťoven nebo počet karet v kartotéce. V první řadě ovlivňuje hodnotu zvolená metoda ocenění. Je důležité rozlišit, zda se ocenění opírá o očekávané budoucí výsledky (metoda diskontovaného cash flow) nebo o výsledky minulých období (metoda kapitalizovaných čistých výnosů). Vzhledem k tomu, že české privátní zdravotnictví je značně závislé na častých změnách zákonů, budoucích vztazích s pojišťovnami, hodnotě bodu a jiných těžko předvídatelných veličinách, oceňujeme lékařské praxe obvykle metodou kapitalizovaných čistých výnosů.

Dále se ovšem jedná o takové vlivy, které byste uvedli v inzerátu, abyste získali zájem mladého lékaře, a také otázky, na které se každý rozumný kupující bude ptát. Může jít o majetek a vybavení ordinace; obor a lokalitu; plat lékařů a sester; charakter smluv se všemi zaměstnanci a také podrobnosti smluv s pojišťovnami; nájemní a leasingové smlouvy; krátkodobé a dlouhodobé závazky; poměr přímých plateb od pacientů, který například ve stomatologii může být i 80%. To vše má vliv na výši příjmů, které by praxe mohla přinést novému vlastníkovi, a ovlivňuje proto i prodejní hodnotu. I proto, že se při ocenění praxe přihlíží k mnoha otázkám mezi prodávajícím a kupujícím, na které při pozdějším prodeji praxe nutně dojde, doporučujeme odborné ocenění provést jako přípravný krok před každou transakcí.

Jak probíhá ocenění praxe?

Podrobným přezkoumáním účetních knih nejprve provádíme objektivizaci hospodářských výsledků minulých let. V dalším kroku pak stanovujeme hodnotu čistých výnosů za minulá období, abychom zjistili očištěný disponibilní výnos. Ten je základem pro výpočet hodnoty podniku, kterou ovšem upravujeme o výše uvedené vlivy (obor, oblast, smlouvy, majetek, závazky, poměr přímých plateb aj).

Je ocenění praxe v zájmu prodávajícího nebo kupujícího?

Tato otázka se často objevuje na počátku jednání mezi kupujícím a prodávajícím. Pro úspěšný prodej praxe je zásadní, aby obě strany uzavíraly transakci s vědomím, že dělají dobrý obchod. Medstar v každém prodeji zastupuje jak prodávající, tak kupující stranu. Proto se snažíme počátečním oceněním praxe co nejvíce přiblížit prodejní cenu ordinace její reálné hodnotě.

Stačí vyhotovit jedno ocenění pro prodávajícího i kupujícího?

Odborní odhadci i naše zkušenosti potvrzují, že je-li ocenění zpracováno podle mezinárodních oceňovacích standardů, prodávající strana poskytuje přesné a pravdivé podklady a odhad je vypracován metodicky správně a transparentně, pak není za běžných okolností nutné zpracovávat více než jeden odhad; následné opakované ocenění na základě shodných podkladů vychází obvykle ve velmi podobné výši.

Více na Prodej / koupě ordinace

Oslovila vás naše nabídka a rádi by jste využili našich služeb, potřebujete více informací? Neváhejte nás prosím kontaktovat »
U Nemocenské pojišťovny 2
110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 775 679 009
E-mail: info@medstar.cz
IČ: 242 48 461