Převod ordinace na s.r.o.

Na klíč převedeme Vaši ordinaci na s.r.o. včetně smluv s pojišťovnami bez výběrového řízení a administrativní zátěže na lékaře. Abychom Vám vyšli maximálně vstříc, cestujeme až k Vám do ordinace neomezeně dle potřeby, připravujeme a vyplňujeme veškeré podklady, žádosti a smlouvy. Na závěr spoluráce od nás obdržíte kompletní složku s novou dokumentací Vašeho s.r.o. Naše letité zkušenosti a know-how zrychlilo celou operaci na 2-6 měsíců. Jsme osvědčenou společností s historií, podívejte se na naše reference.


Uvažujete, zda převést svoji ordinaci na s.r.o. a potřebujete se rozhodnout, dozvědět se všechny potřebné informace proč ano, proč ne? Specializujeme se již několik let na odbornou pomoc lékařům při převodu jejich lékařské praxe na společnost s ručením omezeným. Zde se dozvíte výhody provozování ordinace jako s.r.o. podle aktuálního stavu zákonů i plánovaných novelizací v nejbližších letech.

Proč vést ordinaci jako s.r.o.?

Výhody a nevýhody provozování ordinace formou s.r.o. oproti podnikání fyzické osoby


V současnosti stále více lékařů zvažuje, zda pro provozování lékařské praxe zvolit právní formu fyzické či právnické osoby. Může za to i stávající legislativa jejíž nová úprava sice hovoří o dědění praxí fyzických osob, ovšem z výkladu zákona je zřejmé, že zemře-li poskytovatel zdravotních služeb, může na jeho oprávnění (dříve "registraci") poskytovat zdravotní služby ten, kdo je oprávněn užívat zdravotnické zařízení zemřelého poskytovatele v případě, že splňuje podmínky pro poskytování služeb a užívání prostor a do 15ti dnů toto oznámí krajskému úřadu a zdravotním pojišťovnám. V poskytování však musí být pokračováno do 60ti dnů od úmrtí poskytovatele a v případě, že pokračovatel všechny tyto podmínky splní, vydá krajský úřad osvědčení, které umožní poskytovateli poskytovat služby pouze po dobu na 3 měsíců, uplynutím těchto lhůt toto oprávnění zaniká. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nový zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) dědění lékařských praxí fyzických osob značně limituje a řešením tedy zůstává stále převod na s.r.o. Trendem současnosti v daném směru je tedy velmi častý přechod soukromých lékařů na novou právní formu podnikání - s.r.o., jelikož s sebou forma právnické osoby nese mnoho výhod, které se mohou projevit nejen v problémových situacích.

Jednou ze zásadních výhod s.r.o. je kromě jistoty v pokračování zavedené firmy dědictvím, možnost samostatného a volného nakládání lékaře (poskytovatele zdravotních služeb) s vlastní praxí a rozhodování o její budoucnosti. Lékař může svou praxi dále zhodnocovat, zaměstnávat další lékaře, případně praxi prodat osobě, kterou si on sám vybere jako svého pokračovatele, bez zásahu jiných institucí. Společnost s ručením omezeným - obchodní podíl - lze prodat. Pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let, je příjem z prodeje dokonce osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Při prodeji s.r.o. se lékař soustředí pouze na uzavíraný obchod a není nucen se zabývat složitými administrativními úkony s nejistým výsledkem, tak jak je tomu u prodeje praxe vedené na fyzickou osobu. V případě prodeje obchodního podílu s.r.o. jsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami i všemi ostatními smluvními partnery, registrace a další oprávnění již ve vlastnictví právnické osoby (tedy ne lékaře, ale "firmy" jejímž vlastníkem tzv. "společníkem" je lékař) - v případě prodeje se tedy jediná zásadní změna provede u notáře a na obchodním rejstříku, poté už zbývá pouze nutná ohlašovací povinnost, kterou provede kupující a obsahuje podobné kroky (stejný počet u shodných institucí), jako při samotném převodu ordinace na s.r.o.

Jinak je tomu při prodeji praxe vedené na fyzickou osobu: získaný příjem z prodeje podléhá vždy dani z příjmů fyzických osob. Fyzická osoba nemůže dle stávající legislativy při případném prodeji převést na kupujícího oprávnění ("registraci") a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Mění se zde subjekt - poskytovatel zdravotních služeb a dochází k výběrovému řízení. Při prodeji lékařské praxe jako fyzické osoby je v nevýhodě zejména prodávající strana. Odstupující lékař nejprve musí zrušit svou registraci na krajském úřadě, čímž se automaticky zruší všechny smlouvy s pojišťovnami. A teprve na uvolněné místo se vyhlásí výběrové řízení na krajském úřadě, který vybere (ovšem pouze doporučí) nástupce. I když bude mít odstupující lékař podepsánu extra kupní smlouvu s kupující stranou, tato bude platná pouze tehdy, když nastupující lékař výběrové řízení "vyhraje", tedy bude krajským úřadem doporučen, a pokud zároveň pojišťovny doporučení vyhoví a s tímto lékařem smlouvy podepíší. Pokud se do výběrového řízení přihlásí více zájemců, je tento postup pro prodávajícího velmi riskantní s nejistým výsledkem, jelikož svou registraci dobrovolně zrušil, zrušil tím i smlouvy s pojišťovnami a prohlásil, že odstupuje. Pokud výběrové řízení vyhraje někdo jiný nežli kupujícím vybraný lékař, což se v ČR stává, odstupující lékař bude muset ordinaci vyklidit a cenu, za kterou ordinaci chtěl prodat mu nikdo nezaplatí. Vzniká zde také otázka, zda je tento postup vůbec správný z hlediska finanční transakce.. Co je předmětem takto nejsité kupní smlouvy? Kupní smlouva se vlastně vystavuje na věcně-technické vybavení. Cena jednotlivého vybavení by ale měla odpovídat běžné ceně tržní, což by bylo za cenu ordinace velice málo, a proto se často cena zcela vymýšlí a není tak reálně podložena. Tuto formu prodeje ordinace proto nedoporučujeme, jelikož se jedná o ne zcela správný postup z hlediska legislativy, financí i bezpečnosti celého prodeje.

A jaká jsou další rizika podnikání jako OSVČ? Fyzická osoba ručí za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem. V případě zištné žaloby tento majetek lékaře může být vydán všanc žalující straně.

Oproti tomu právnická osoba ručí za své podnikání pouze do výše svého základního jmění společnosti a aktiv společnosti. Společník v případě plného splacení vkladu na základní kapitál společnosti neručí celým svým majetkem. Další výhodou je tedy striktní oddělení majetku osobního a firemního při volbě formy podnikání právnické osoby. Registrace příslušného poskytovatele zdravotních služeb je v případě s.r.o. vedena na právnickou osobu a nikoli na jméno lékaře, lékař tedy může celou svou praxi prodat, přenechat, darovat svému nástupci, aniž by to mělo vliv na uzavřené smlouvy a "registraci" privátní praxe, a aniž by bylo nutno vypisovat nové výběrové řízení.

Právní forma s.r.o. (obchodní podíl) je předmětem dědického řízení, registrace nezaniká a dědic s ní může následně obdobným způsobem nakládat, provozovat ordinaci prostřednictvím odborného zástupce - lékaře jako zaměstnance, nebo ji prodat. Aby během procesu dědického řízení nedošlo k odlivu pacientů zastavením ordinace a tím pádem znehodnocení nominální tržní ceny, je možné zapsat do s.r.o. dědice rovnou, tedy jako druhého jednatele, 100% společníkem a jednatelem by však měl být sám lékař.

Pokud bychom se měli zamyslet nad nevýhodou provozování ordinace jako s.r.o., pak je zlepšená ochrana a možnost jednodušších a bezpečnějších převodů vykoupena nutností vedení účetnictví (dříve používán termín tzv. podvojné účetnictví). Fyzická osoba - lékař -vede daňovou evidenci, většina lékařů nicméně využívá služeb externích účetních a přes zvýšené požadavky na odměnu nebude tato forma představovat pro lékaře tak závažnou změnu. Z hlediska celkových nákladů vychází provozování ordinace jako s.r.o. ve srovnání s OSVČ přibližně nastejno, nedá se říci, že by se na jednom nebo na druhém dalo nějak výrazně ušetřit.

Neposlední výhodou, proč přejít na s.r.o., jsou v současnosti "hrozby" ze stran zdravotních pojišťoven a jejich smluv na úhradu zdravotní péče, které končí v prosinci roku 2015. Již od začátku roku budou probíhat plošné kontroly zdravotnických zařízení. Krajské úřady a hygienické stanice budou bez předchozího napomenutí pokutovat lékaře, kteří nebudou mít na pracovišti dokumentaci v pořádku podle veškerých zákonných novelizací posledních let. Objevily se také zvěsti o možné likvidaci části privátních lékařů, včetně odejmutí oprávnění těm, kteří nesplňují zákonné požadavky a jejichž místo by bezplatně mohly zaplnit zdravotnické řetězce. Je zcela zřejmé, že tendencí zdravotních pojišťoven je omezit síť svých smluvních lékařů. Nezbývá než se podřídit legislativním změnám tak, abychom vyhověli a zároveň zabezpečili chod ordinace i do budoucnosti. Lékaři, kteří převedou své podnikání z OSVČ na s.r.o. tak budou mít výhodu, jelikož se transformací změní veškerá oprávnění podle platné legislativy, zařízení získá nový provozní řád včetně rozhodnutí hygienické stanice a veškerá dokumentace bude aktuální podle dnes již platného zákona. Převodem na s.r.o. bude poskytovatel splňovat všechny podmínky pro další pokračování.

Z výše zmíněného vyplývá, že ordinace vedená jako právnická osoba poskytuje větší prostor pro snazší provozování, prodej a převod ordinace, jistoty zisku, pokračování v provozování, dědění a ochranu majetku lékaře. Tuto formu vedení ordinace doporučujeme.


Ing. Ester Dubayová,
Jednatelka společnosti MEDSTAR

Oslovila vás naše nabídka a rádi by jste využili našich služeb, potřebujete více informací? Neváhejte nás prosím kontaktovat »

Stručný výčet výhod
podnikání formou s.r.o.

ico_house Ručení

Striktní oddělení osobního majetku od majetku obchodního. Společník s.r.o. ručí pouze do výše nesplaceného vkladu do společnosti.

ico_man Dědictví

S.r.o. je předmětem dědického řízení, vhodný je i zápis dalšího jednatele, který vede firmu v případě indispozice lékaře.

ico_graph Zisk

Společnost s ručením omezeným, resp. její obchodní podíl lze prodat - snadný a výhodný budoucí prodej - po 5ti letech osvobozený od daně. To vše při zachování oprávnění k poskytování zdravotních služeb i smluv se zdravotními pojišťovnami.

ico_factory Majetek

Firma je majetek, jedná se tedy také o investici. Možnost samostatného a volného nakládání lékaře s vlastní praxí a rozhodování o její budoucnosti.

ico_stamp Právní ochrana

Smlouvy se ZP i všemi ostatními smluvními partnery včetně oprávnění poskytovatele jsou vedeny již na právnickou osobou, odpadá nutnost výběrového řízení.

ico_lock Jistota

Celkově bezpečnější podnikání, zejména v současné době rychlých legislativních změn, zachování klientely a pokračování praxe.

U Nemocenské pojišťovny 2
110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 775 679 009
E-mail: info@medstar.cz
IČ: 242 48 461